geschillen regelement

REGELEMENT  klachten, bezwaren en geschillen.

 

 

Het doel is ten alle tijden om bij verschillen van inzicht tussen bezoekers, ouders van bezoekers en het Wissebad er samen uit te komen.

 

Klachten:

Het Wissebad heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website.

Alleen die klachten worden in behandeling genomen, die betrekking hebben op taken uitgevoerd door personeel dat diensten uitvoert in opdracht van het Wissebad.

 

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld ter plaatse, door de betrokken medewerker, en daardoor leidt tot een geschil, wordt geprobeerd met behulp van een van de leden van het bestuur tot overeenstemming te komen.

Hiervoor kunnen zowel bezoekers, ouders van bezoekers als medewerkers van het Wissebad een beroep doen op het bestuur.

 

Bezwaren:

Wanneer bezoekers, ouders van bezoekers of medewerkers van het Wissebad  het niet eens zijn met een besluit van een van de bestuursleden, kunnen zij hiertoe contact opnemen met het volledige bestuur van het Wissebad.

In eerste instantie zal geprobeerd worden om middels een gesprek tot overeenstemming te komen.

Wanneer het bezwaar niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld en daardoor leidt tot een geschil, wordt geprobeerd met behulp van een onafhankelijk bemiddelaar, een zgn. mediator, tot overeenstemming te komen. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op een vrijgevestigd mediator.

 

Geschillen:

Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, heeft elke partij het recht om, binnen zes weken na een door of namens het bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het Wissebad, het geschil voor te leggen aan de Gemeente Noord-Beveland.