informatie over de zwemlessen

Informatie over zwemlessen

De eerste zwemlessen

Bij de eerste zwemles worden de kinderen met hun ouders welkom geheten door een zwemonderwijzer. Deze geeft uitleg over de organisatie van de zwemles.  Hij/zij neemt ze mee voor een korte rondleiding door de accommodatie. Verder wordt op een speelse manier met elkaar kennis gemaakt en laten we de kinderen wennen aan het idee dat ze gaan leren zwemmen.
De ouders mogen op het terras tijdens de zwemlessen aanwezig zijn.
   
 Vaste zwemonderwijzer(es).
Wij streven ernaar om op elke niveaugroep zwemonderwijzer te hebben. I.v.m. ziekte, vakantie of een vrije dag kan hier enige wisseling ontstaan. Het rooster is zodanig samengesteld dat de leerlingen regelmatig dezelfde zwemonderwijzers(essen) in de les hebben.
 
Groepsgrootte.
 Het aantal kinderen per lesgroep is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in deze groep. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan wordt de groep op advies van de zwemonderwijzer gesplitst.
 
Tijden van de zwemlessen
Alle opeenvolgende niveaugroepen zijn zoveel mogelijk na elkaar ingedeeld. Als een kind een niveaugroep hoger komt betekent dat de lestijden kunnen wijzigen.
Alle zwemlessen duren altijd 30 minuten. (uitgezonderd: snorkelen, survivalzwemmen)
 
Doorstromen naar het volgende niveau.
 Kinderen worden individueel bekeken of ze naar een hogere niveaugroep kunnen. In iedere les kan worden doorgestuurd naar het volgende niveau. Indien de kinderen worden doorgestuurd naar een volgend niveau kan het noodzakelijk zijn dat van lestijd wordt gewisseld.
 

Langdurig ziekte

 Is een kind langdurig ziek, kan in overleg met de zwemonderwijzer en het management van het zwembad een regeling getroffen worden.
 
Vervallen van de zwemles
In geval van uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (extreme koude of onweer) zal de les komen te vervallen. 
 
 Vakantie
Tijdens de zomervakantie gaan de zwemlessen gewoon door. De zwemlessen worden indien mogelijk naar de morgen verplaatst. Door middel van briefjes en mails wordt tijdig kenbaar gemaakt op welke dagen en welke tijden de kinderen zwemles hebben. 
  
 
 Presentie/absentie.
In iedere zwemles wordt de presentie/absentie van de leerlingen genoteerd. Hiervoor zijn speciale presentielijsten aanwezig. Ziek- en afmeldingen die bij de receptie binnenkomen, worden doorgegeven aan de betrokken zwemonderwijzer.

Vorderingen van de leerlingen
De zwemonderwijzer houdt de vorderingen van zijn groepen bij in een map aan de hand van vorderingslijsten. Door deze lijsten krijgen de instructeur en de ouders in de vorderingen van de leerlingen. Mocht het gebeuren dat een instructeur de les van een ander overneemt heeft hij direct overzicht van de mogelijkheden van de leerlingen en kan hier verder op inspelen.
Het doorstromen naar een hogere niveaugroep kan alleen als aan alle overgangsnormen is voldaan. De zwemonderwijzer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vorderingen.
Regelmatig wordt door het team een zwemlesoverleg gehouden. Tijdens dit overleg worden de vorderingen van de leerlingen doorgenomen. Evenals eventuele vragen en opmerkingen van ouders worden besproken.
 
Vertrouwenspunt sport
Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling), doping, matchfixing en eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!
Telefoonnummer: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag tm vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur
http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspunt
 

Proefzwemmen.
Voor ieder diplomazwemmen worden de laatste lessen gebruikt om de leerlingen te toetsen. Met de leerlingen worden alle diploma-eisen doorgenomen en nagegaan of het niveau van de leerlingen voldoet aan de normen van de NPZ-NRZ. De eisen en normen zijn omschreven in de Richtlijnen Nationaal Zwemdiploma (Zie ook Normen voor het A diploma). Leerlingen die voldoen aan de gestelde normen kunnen deelnemen aan het diplomazwemmen. Zij ontvangen hiervoor een inschrijfformulier. Het formulier moet vóór de op het formulier aangegeven datum bij de receptie worden ingeleverd.
 
Eventuele diplomakosten dienen bij inlevering van het formulier te worden voldaan.
Leerlingen die door omstandigheden de proefzwemles hebben gemist kunnen in overleg met de zwemonderwijzer een tijdstip afspreken wanneer alsnog het proefzwemmen kan plaatsvinden. Zonder deelname aan het proefzwemmen is diplomazwemmen niet mogelijk.
 
Diplomazwemmen.
Per zwemseizoen wordt het diplomazwemmen 2x georganiseerd. Éénmaal voor de zomervakantie en éénmaal aan het eind van het zwemseizoen. De data van het diplomazwemmen worden voor aanvang van het zwemseizoen vastgesteld. Deze data zijn te vinden op de website en onze facebook pagina. Het diplomazwemmen vindt plaats op zaterdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur. Tijdens het diplomazwemmen zijn voldoende personeelsleden aanwezig om een goed verloop van het diplomazwemmen te waarborgen.
Tijdens het diplomazwemmen staat de leerling centraal. Er wordt volgens een strakke organisatie examen afgenomen.
 
De diploma’s worden na het examen uitgereikt.
 
 
Tijdens het diplomazwemmen letten wij op de volgende zaken:
technisch aspekt:
·         regelmaat in de zwemslagen
·         goede stuwing met de benen
·         goede ligging (zo horizontaal mogelijk)
·         goede ademhaling
 
conditionele aspect:
  • het ruim halen van de aangegeven afstand en tijdslimieten
 
vaardigheidsaspect:
  • vertonen van vrijheid en zelfredzaamheid van het kind
  • draaien en keren
  • ergens onderdoor zwemmen
  • kunnen verdragen van golfslag en botsingen
  • eenvoudige vorm van duiken tonen
  • etc.